Algemene voorwaarden Studio Maandag

Algemeen

Door ondertekening van een overeenkomst met Studio Maandag verklaart de opdrachtgever dat deze kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat de opdrachtgever met deze voorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van dienstverlening die door Studio Maandag, gevestigd te Nijmegen worden aangeboden. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen Studio Maandag en de opdrachtgever opgenomen wordt. Studio Maandag behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Overeenkomst

Onder een overeenkomst worden alle schriftelijk overeengekomen leveringen van één of meer diensten of producten van Studio Maandag verstaan. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen gelijk kan worden gesteld. Studio Maandag verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan Studio Maandag weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden.

Opdrachtgever

Onder de opdrachtgever wordt een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon verstaan, welke gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Studio Maandag. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Studio Maandag dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de opdrachtgever ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. De opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor het beschikken dan wel afsluiten van eventuele benodigde verzekeringen.

Offerte

De door Studio Maandag opgestelde offertes hebben ten alle tijden een geldigheid van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Studio Maandag gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Studio Maandag schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. In het verleden gepresenteerde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Tarieven

Alle tarieven zijn in het valuta euro gedefinieerd en zijn exclusief BTW. Studio Maandag behoudt het recht om de aangegeven tarieven te wijzigen. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op de schriftelijke beschrijvingen die door de opdrachtgever aan Studio Maandag zijn geleverd. Mocht de opdrachtgever de aangeleverde beschrijvingen naderhand wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor genoemde prijzen. Het bedrag dat bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht is op basis van arbeidsuren, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een vaste vergoeding (fixed price) is overeengekomen, zal Studio Maandag aangeven in hoeverre de wijziging(en) invloed hebben op de vaste vergoeding. Tarieven binnen lopende overeenkomsten worden in altijd in overleg met de opdrachtgever doorgevoerd. Indien Studio Maandag aan het eind van een lopende overeenkomst de tarieven aanpast, dan behoudt de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen op datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Opdracht

Studio Maandag zal alle overeengekomen opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig aan de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Studio Maandag het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De opdrachtgever is in alle gevallen verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens, waarvan Studio Maandag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan mag worden aangenomen dat de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct tot uitvoering brengen van de opdracht. Indien de benodigde gegevens door de opdrachtgever niet tijdig aan Studio Maandag worden aangeleverd dan heeft Studio Maandag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer er tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een correcte uitvoering het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen Studio Maandag en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Schade en Aansprakelijkheid

Studio Maandag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Studio Maandag is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Studio Maandag de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De opdrachtgever vrijwaart Studio Maandag voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien vanuit derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Doorlooptijd en beëindiging

Overeengekomen termijnen waarbinnen de diensten of producten moeten zijn verricht c.q. geleverd, kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij Studio Maandag en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opdrachtgever of Studio Maandag verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, dient dit derhalve schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Bij de uitvoering van de werkzaamheden in delen wordt elke oplevering als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan deze door Studio Maandag per transactie worden gefactureerd. Studio Maandag is bevoegd om de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever zeker te stellen door vooruitbetaling of schriftelijke zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of met de te overeengekomen werkzaamheden te starten.
Het ontwerpen van een nieuwe website door Studio Maandag voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige opdracht en kent hierdoor geen looptijd tenzij deze anders is overeengekomen. Indien blijkt dat opdrachtgever haatdragende, discriminerende of pornografische content op de website wilt plaatsen behoud Studio Maandag het recht om haar naam en verplichten richting de opdrachtgever te schorsen. Studio Maandag heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet aan de overeenkomst houdt.

Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Studio Maandag mag de door Studio Maandag ontworpen huisstijl en/of website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Feedback

Na elke ronde van oplevering, zoals deze schriftelijk is vastgesteld, heeft de Opdrachtgever twee kansen om feedback in te dienen. Deze feedback dienen helder en compleet te zijn. Na het ontvangen van de eerste feedback in de eerste ronde, past Studio Maandag het opgeleverde product aan. Hierna vindt nog één feedbackronde plaats. Mocht na twee feedbackrondes Opdrachtgever nog niet tevreden zijn, behoudt Studio Maandag zich het recht om de gemaakte uren in rekening te brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Copyright

Alle aan Studio Maandag verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
Alle door Studio Maandag ontwikkelde huisstijl, website en promotiematerialen kunnen door Studio Maandag voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigde copyright.

Onderhoud

Studio Maandag is na het opleveren van de opdracht, niet verantwoordelijk voor updates en/of onderhoud. Ook is Studio Maandag niet verantwoordelijk als de opdrachtgever dingen aanpast aan het opgeleverde product.

Betaalvoorwaarden

De opdrachtgever dient 40% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen alvorens er wordt gestart met de werkzaamheden. Studio Maandag heeft het recht om met de werkzaamheden te beginnen nadat de overeengekomen aanbetaling is ontvangen. Nadat het op te leveren product schriftelijk is goedgekeurd door Opdrachtgever, wordt het restant bedrag van het product door Studio Maandag aan de opdrachtgever gefactureerd. De opdrachtgever dient na facturering van de website het verschuldigde bedrag binnen tien werkdagen te voldoen op de betaalrekening van Studio Maandag. Wanneer de factuur de betalingstermijn van 10 werkdagen heeft overschreden, wordt door Studio Maandag een herinnering verstuurd. De administratiekosten hiervan worden bij de opdrachtgever bovenop het openstaande bedrag in rekening gebracht. Indien de betalingstermijn met 20 werkdagen is overschreden, wordt door Studio Maandag een aanmaning verstuurd. Wanneer de opdrachtgever dan binnen 25 werkdagen nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus incassokosten verschuldigd aan Studio Maandag. Indien het gefactureerde bedrag volgens de opdrachtgever niet klopt, dan dient deze uiterlijk binnen 5 werkdagen na facturering dit aan Studio Maandag schriftelijk kenbaar te maken.

Privacy beleid

Studio Maandag respecteert de privacy van de opdrachtgever en draagt zorg voor de geheimhouding voor de persoonlijke informatie en gegevens die door de opdrachtgever aan Studio Maandag beschikbaar worden gesteld. Contactgegevens die schriftelijk aan Studio Maandag zijn toevertrouwd worden absoluut niet verkocht of gedeeld met derde partijen.

Overmacht

Studio Maandag is niet aansprakelijkheid wanneer er als gevolg van overmacht niet aan de overeengekomen verplichtingen kan worden voldaan. In het geval van een tijdelijke vertraging zal Studio Maandag alsnog aan alle verplichtingen voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk wordt geacht. Alle door Studio Maandag uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van de overmacht zullen alsnog de opdrachtgever worden gefactureerd. Indien er in overleg tussen Studio Maandag en de opdrachtgever wordt vastgesteld dat de overeenkomst niet meer kan worden nagekomen, dan zal de overeenkomst worden herzien of ontbonden.
Studio Maandag is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio Maandag geen invloed kan uitoefenen.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met mij op via info@studiomaandag.nl.